ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 เม.ย. 64 ถึง 28 เม.ย. 64 รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
20 มี.ค. 59 ถึง 24 มี.ค. 59 เปิดรับนักเรียนในปีการศึกษา 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เปิดรับนักเรียนในปีการศึกษา 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

- รับสมัครนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 100%

- เปิดรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2559

- เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

- สถานที่รับสมัคร อาคารพะยอมไพร โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เปิดสอนหลักสูตรทวิศึกษา จบ ม. 6 ได้ 2 วุฒิ

หลักสูตรทวิศึกษา คือ หลักสูตรการจัดการศึกษา โครงการเรียนร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (จบ ม.6 ได้ 2 วุฒิการศึกษา ได้แก่ วุฒิบัตรจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และวุฒิบัตรจบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) )

หลักสูตรที่เปิดสอน

          1.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี
          2.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

อาคารพะยอมไพร โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์