ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

     

        โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ ได้รับการก่อตั้งขึ้นจากความต้องการของชุมชน โดยคณะกรรมการสภาตำบลโพนทัน ซึ่งมีนายรัตน์  ดลสุข กำนันตำบลโพนทันเป็นประธาน  ได้เสนอเรื่องขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลพร้อมมอบที่ดินสาธารณะประโยชน์ป่าสงวนบ้านมะแว้ง”  จำนวน  30 ไร่  1  งาน   37  ตารางวา  ตั้งอยู่ถนนสายโพนทันทุ่งมน  (ห่างจากถนนแจ้งสนิท 800  เมตร) ในพื้นที่ของ  หมู่บ้านโพนทัน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  ให้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน

     

       ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล และแรงผลักดันของผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สืบต่อเนื่องมาถึง  3  ท่าน   คือ  ว่าที่ ร..สุนัย  เสงี่ยมศักดิ์  , นายพิชัย  พิทยาธรพิทักษ์  และ  นายศาสตราวุธ   บุ้งทอง  กรมสามัญศึกษาจึงได้อนุมัติจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์  เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2537  เมื่อวันที่  9  พฤษภาคม  2537  มีนักเรียนทั้งสิ้น  62  คน โดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านโพนทัน เป็นที่ทำการเรียนการสอน และมีนายชาญวิทย์ แสงงาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ เป็นผู้ประสานงานโรงเรียนสาขา

   
ว่าที่ ร..สุนัย  เสงี่ยมศักดิ์   นายพิชัย  พิทยาธรพิทักษ์   นายศาสตราวุธ   บุ้งทอง 

        ปีการศึกษา  2538  ได้ย้ายสถานที่เรียน จากโรงเรียนบ้านโพนทัน  ไปเรียนที่อาคารชั่วคราว ซึ่งได้รับบริจาคมาจากโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ที่ปลูกสร้างขึ้นในที่ดิน  ซึ่งสภาตำบลโพนทันมอบให้  ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นเอกเทศ ชื่อว่าโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์    ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนรัฐบาล ประกาศ ณ วันที่  10 สิงหาคม 2540  และกรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายชาญวิทย์  แสงงาม เป็นผู้บริหารสถานศึกษาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ จนถึงผู้อำนวยการโรงเรียน      

นายชาญวิทย์  แสงงาม

        ปัจจุบัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมี นายทองใจ  กิ่งมิ่งแฮ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทองใจ  กิ่งมิ่งแฮ