ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

                    ปรัชญาโรงเรียน           พลํ  เอว  สามคฺคี  :  สามัคคีคือพลัง

คำขวัญโรงเรียน           กีฬาดี   ดนตรีเด่น  เน้นคุณธรรม  นำวิชา

อุดมคติของโรงเรียน      รักไมตรี     สามัคคี  ผูกพัน  พึ่งพา

สีประจำโรงเรียน          แดง  :   เทา

อักษรย่อของโรงเรียน     ..


ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

พระธาตุโพนทันพร้อมอักษรย่อชื่อโรงเรียน
ปรัชญา และสัญลักษณ์
ปรัชญา คือ ภาพการจับมือกันที่ใต้ฐานพระธาตุโพนทันภายใต้กรอบรูปหยดน้ำ


ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกพะยอม


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

“สืบสานดนตรีไทย”


เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

“อนุรักษ์ดนตรีไทย”


เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ (พ.ว.) จังหวัดยโสธร

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ (พ.ว.)
จังหวัดยโสธร

สามัคคีคือพลังยิ่งใหญ่
ที่ใครใครซาบซึ้งถึงคณค่า
ความพร้อมเพรียงเป็นหัวใจการพัฒนา
เป็นปรัชญาสูงค่าเหนือสิ่งใด

โพนทันเจริญวิทย์มิตรประชา
มุ่งศึกษาพัฒนาก้าวไกล
ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ
ร่วมฝันใฝ่ก้าวไปในอุดมการณ์

เราร่วมรักไมตรี
สามัคคีผูกพันพึ่งพา
มอบศรัทธาในพุทธศาสน์อย่างอาจหาญ
พระธาตุโพนทันเรายึดมั่นนิรันดร์กาล
จับมือประสานมอบกายใจในพระธรรม

สีแดงเทาเรากล้าหาญชาญฉลาด
ยืนองอาจให้โลกรู้เป็นผู้นำ
รักศักดิ์ศรีใฝ่ความดีเป็นประจำ
กีฬาเด่นเน้นคุณธรรมนำวิชา

(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)