วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

         โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  ให้มีความรู้คู่คุณธรรมเลิศล้ำดนตรีไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน โดยพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประสานงานกับชุมชน   นำภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง