พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

พันธกิจ (MiSSION)     

1. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและก้าวสู่สากล
2.พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและก้าวสู่สากล
3.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   และก้าวสู่สากล
4.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
5.พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
6.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
   ภาษาต่างประเทศ
7.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมี
  งานทำเป้าประสงค์

 

1.ผู้เรียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและก้าวสู่สากล
2.โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและก้าวสู่สากล

3.ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

   ก้าวสู่สากล

4.โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

5.โรงเรียนมีระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผล

6.ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ

   ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)

7.นักเรียนมีทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถ

   พัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์