พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

        1.   มุ่งจัดการศึกษาเพื่อผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพด้านดนตรีไทย  เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีค่านิยมที่พึงประสงค์ 

        2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับอาเซียน  

        3.  พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ  และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

        4.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

        5.   จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้


เป้าหมาย

         1.   พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพด้านดนตรีไทย  เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และมีค่านิยมที่พึงประสงค์ 

         2.   นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร เพื่อเข้าสู่ระดับอาเซียน

         3.   ครูสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

         4.   ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ

         5.   มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้