ที่ตั้งของโรงเรียน
ขนาดและที่ตั้ง

          โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลโพนทัน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร  มีเนื้อที่  48  ไร่  -  งาน   26  ตารางวา  ตั้งบนถนนสายแจ้งสนิททุ่งมน

อาณาเขต

                  ทิศเหนือ  ติดกับตำบลทุ่งมน         อำเภอคำเขื่อนแก้ว
                  ทิศใต้             ติดกับตำบลสงเปือย       อำเภอคำเขื่อนแก้ว
                  ทิศตะวันออก     ติดกับตำบลดงเจริญ       อำเภอคำเขื่อนแก้ว
                  ทิศตะวันตก      ติดกับตำบลย่อ             อำเภอคำเขื่อนแก้ว

สภาพอาคารเรียนอาคารประกอบ

1.  อาคารเรียนชั่วคราว  จำนวน  1  หลัง  8  ห้องเรียน  สร้างจากความร่วมมือของคณะครูอาจารย์ นักการ ชุมชน จากงบประมาณการจัดทำผ้าป่าสามัคคี ปี พ.. 2538  จำนวนเงิน  80,000  บาท ใช้เป็นห้องปฏิบัติการพลศึกษา  6  ห้อง  (ห้องยืดหยุ่น  3  ห้อง  ห้องปิงปอง  2  ห้อง ห้องอุปกรณ์  1  ห้องห้องอุตสาหกรรม  1  ห้อง  และห้องเกษตรกรรม  1  ห้อง
          2.  อาคารเรียนกึ่งถาวร  จำนวน  1  หลัง  6  ห้องเรียน สร้างจากเงินงบประมาณกรมสามัญศึกษา ปี  2541  ใช้เป็น  ห้องดนตรีไทย  ห้องจริยธรรม  จำนวน  2  ห้อง  ห้องศิลปศึกษาจำนวน  1/2  ห้อง    สำนักงานคณะกรรมการนักเรียน  จำนวน  1  ห้อง     ห้องปฏิบัติการอาหาร    จำนวน  1   ห้อง
          3.  อาคารอเนกประสงค์  100  ปี  สมเด็จย่า ฯ  จำนวน  1  หลัง  ได้รับความร่วมมือในการก่อสร้างจากชุมชน จากงบประมาณการจัดทำผ้าป่าสามัคคี ปี พ.. 2542  จำนวนเงิน 120,000  บาท ใช้เป็นหอประชุม โรงอาหารชั่วคราวและบริการชุมชน  พร้อมทั้งได้ใช้งบอุดหนุนทั่วไป ต่อเติมห้องดนตรีสากล ขนาด 4 x 8 เมตร   1  ห้อง    ห้องกิจกรรมสหกรณ์  ขนาด  5 x 8  เมตร  1  ห้อง 
          4.  อาคารเรียน  216 /41        (หลังคาทรงไทย)      จำนวน  1  หลัง  16  ห้องเรียน  สร้างจากเงิน    งบประมาณกรมสามัญศึกษา  ปี  2544  ผูกพันปีงบประมาณ  ปี  2545  ใช้เป็นตึกอำนวยการ ประกอบด้วย    
           - สำนักงานบริหารและห้องประชุมพะยอมไพร จำนวน  1   ห้อง 
           - ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน  1  ห้อง
           - สำนักงานบริหารทั่วไป                                           จำนวน  1  ห้อง 
           - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์                                   จำนวน  1  ห้อง
           - ห้องเรียนคอมพิวเตอร์                                              จำนวน  1  ห้อง   
           - ห้องสำนักงานบริหารวิชาการ                                   จำนวน  1  ห้อง    
           - ห้องสำนักงานบริหารนโยบายและแผน                         จำนวน  1  ห้อง  
           - ห้องแนะแนว                                                       จำนวน   1  ห้อง 
           - ห้องพยาบาล/ห้องสำนักงานบริหารบุคคล                        จำนวน  1  ห้อง
           - ห้องเรียน                                                             จำนวน  9   ห้อง 
           และได้ทำการต่อเติมใต้ถุนอาคารจากงบประมาณเงินเหลือค่าคืนเข็มอาคารเรียน  216 / 41 (หลังคาทรงไทย) จำนวนเงิน 180,000  บาท เป็นห้องสมุดขนาด   11 x  20  เมตร    1 ห้อง

 5.  ห้องส้วมนักเรียน แบบ  6  ที่ / 27  จำนวน 2 หลัง สร้างจากเงินงบประมาณกรมสามัญศึกษา ปี 2541  และปี  2544  ให้บริการนักเรียนชาย จำนวน  1  หลัง 6  ที่ นักเรียนหญิงจำนวน  1  หลัง  6  ที่
           6.  บ้านพักครูแบบ  203  จำนวน  2  หลัง สร้างจากเงินงบประมาณกรมสามัญศึกษา ปี 2544 
           7. บ้านพักครู แบบ  207  จำนวน  1  หลัง  สร้างจากเงินงบประมาณกรมสามัญศึกษา ปี 2544   ใช้เป็นบ้านพักผู้อำนวยการสถานศึกษา

                     8.  บ้านพักนักการภารโรง/32  จำนวน 1 หลัง สร้างจากเงินงบประมาณกรมสามัญศึกษา ปี 2544 ใช้เป็นบ้านพักนักการภารโรง
                     9.  อาคารโรงอาหารหอประชุม แบบ 100 / 27 สร้างจากเงินงบประมาณ ประจำปี  2547

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.83 MB
สนามกีฬา

           1.  ลานกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน  1  สนาม  สร้างจากเงินงบประมาณการกีฬาแห่งประเทศไทย ปี 2542 ใช้เป็นสนามวอลเลย์บอล ตะกร้อ และบริการชุมชน

           2.       สนามบาสเกตบอล แบบ FIFA  จำนวน  1  สนาม  สร้างจากเงินงบประมาณกรมสามัญศึกษา ปี 2544  ใช้เป็นสนามบาสเกตบอล และบริการชุมชน
                3.  ลานกีฬาอเนกประสงค์จำนวน  1  สนาม  จากงบเหลือจ่ายอาคารโรงอาหารหอประชุม 100/27  ปีงบประมาณ  2547  ใช้เป็นสนามจัดกิจกรรมหน้าเสาธง  สนามวอลเล่ย์บอล  2  สนามและสนามเซปักตะกร้อ  2  สนาม

ระบบสาธารณูปโภค

          1.  บ่อน้ำบาดาล  จำนวน  1  บ่อ  ได้รับความอนุเคราะห์ขุดเจาะโดยกรมโยธาธิการ จังหวัดอุบลราชธานี  ให้บริการภายในโรงเรียน ทั้งเพื่อการบริโภค  อุปโภคและกิจกรรมการเรียนการสอน
          2.  ระบบไฟฟ้าแรงสูงต่ำ  ขนาด 100  KV  ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา ปี 2542
                3.  ถนนลูกรังภายในโรงเรียนได้รับงบประมาณจากรมสามัญศึกษา ปี 2544  ในส่วนของงบปรับปรุงบริเวณโรงเรียนจากงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  216 /41 (หลังคาทรงไทยและสิ่งก่อสร้างประกอบรวม  7  รายการ
          4.   ถังประปาแบบ  9 / 9  จำนวน  1  ชุด
          5.    ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน  ตามโครงการจัดหาน้ำสะอาดเพื่อบริโภคสำหรับนักเรียน    จำนวน   26,480  บาท   เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลและระบบประปาภายในโรงเรียน