โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์

          การจัดการบริหารโรงเรียน  โรงเรียนได้จัดโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น  4 กลุ่มงาน ประกอบด้วย

          1.       กลุ่มบริหารงานวิชาการ
          2.       กลุ่มบริหารนโยบายและแผน 
          3.       กลุ่มบริหารงานบุคลากร
          4.       กลุ่มบริหารทั่วไป
               การจัดโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนได้กำหนดภาระงานให้ครอบคลุมทุก ๆ งานและมอบหมายภาระงานหน้าที่ความรับผิดชอบตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความสมัครใจของบุคลากร  โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้เรียน  ชุมชนเป็นหลัก  เน้นการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ  ร่วมตัดสินใจ  เป็นผลให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพของโรงเรียน จึงกำหนดเป็นโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน  ดังนี้