แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

ที่

ห้องบริการ

จำนวนห้อง

1

ห้องสมุด

1

2

ห้องสืบค้นข้อมูล

1

3

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1

4

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

1

5

ห้องดนตรีไทย

1

6

ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

ที่

ห้องบริการ

จำนวนแห่ง

1

พระธาตุโพนทัน

1

2

พิพิธภัณฑ์หนังประโมทัย

1

3

อุทยานแห่งชาติเทือกเขาภูพาน

1

4

พระธาตุพนม

1

5

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น

1

6

สวนยางพารา

1