ผลงานดีเด่นและรางวัล
รางวัลสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงาน ระดับจังหวัด ประเภทมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

-  ได้รับรางวัลสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงาน ระดับจังหวัด ประเภทมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ตามโครงการ “พลังคิด สะกิดโลก”  จากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  กระทรวงพลังงาน ประจำปี 2557

สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี 2557 ระดับมัธยมศึกษา
- ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี 2557 ระดับมัธยมศึกษา  จากกระทรวงวัฒนธรรม
คุณครูอรุณี สมยืน
ครูดีเด่น ผู้ดูแลงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เนื่องในวันครูแห่งชาติ  ประจำปี  2557 หน่วยงานที่มอบรางวัล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  28
คุณครูลินดา หนองยาง
ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  เนื่องในวันครูแห่งชาติ  ประจำปี 2557 หน่วยงานที่มอบรางวัล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  28
คุณครูธัญวรัตน์ เสนาพรม
ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เนื่องในวันครูแห่งชาติ  ประจำปี  2557 หน่วยงานที่มอบรางวัล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  28
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กีฬาขว้างจักร หญิง รุ่นอายุ 14 ปี การแข่งขันกีฬา “สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 4” ประจำปี 2557
รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาทุ่มน้ำหนัก หญิง รุ่นอายุ 14 ปี การแข่งขันกีฬา “สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 4” ประจำปี 2557
รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 14 ปี การแข่งขันกีฬา “สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 4” ประจำปี 2557
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาเปตอง ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 18 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดยโสธร ประจำปี 2557
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง รุ่นอายุ 18 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดยโสธร ประจำปี 2557
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬาขว้างจักร หญิง รุ่นอายุ 14 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดยโสธร ประจำปี 2557