ปฎิทินการปฏิบัติงาน 2557
ภาคเรียนที่ 1

สัปดาห์

วัน/เดือน/ปี

รายการกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

-

6 ..57 -

12 ..57

- ครูลงเวลาปฏิบัติราชการ

- ประชุมเตรียมความพร้อม

- ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4

กลุ่มบริหารทั่วไป

-

13 ..57

- หยุดวันวิสาขบูชา

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

1

14-17 ..57

- เปิดภาคเรียนที่ 1

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

2

21-25 ..57

-

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

3

27-31 ..57

- กิจกรรมเข้าค่ายพุทธธรรม

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

4

3-7 มิ..57

-

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

5

10-14 มิ..57

- ไหว้ครู

- งานประเพณีท้องถิ่น (บุญบั้งไฟ)

กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

6

17-21 มิ..57

-

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

7

24-28 มิ..57

- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

- กิจกรรมวันสุนทรภู่

- กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มบริหารทั่วไป

8

1-5 ..57

- กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

9

11 ..57

- หยุดวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

10

15-19 ..57

- สอบกลางภาค

- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

- กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มบริหารทั่วไป

11

29 .. -

2 .. 57

- กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

12

5-9 .. 57

- กิจกรรมผ้าป่าเพื่อการศึกษา

กลุ่มบริหารทั่วไป

13

12-16 .. 57

- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

- หยุดวันแม่แห่งชาติ

กลุ่มบริหารทั่วไป

14

19-23 .. 57

- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

15

26-30 .. 57

-

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

16

2-6 .. 57

-

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

17

9-13 .. 57

-

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

18

16-20 .. 57

-

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

19

23-27 .. 57

- สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2557

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

20

30 .. -13 .. 57

- ปิดภาคเรียนที่ 1/2557

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ภาคเรียนที่ 2

สัปดาห์

วัน/เดือน/ปี

รายการกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

21

14-18 .. 57

- เปิดภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ 2/2557

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

22

21-25 .. 57

- กิจกรรมวันปิยมหาราช

- หยุดวันปิยมหาราช

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มบริหารทั่วไป

23

28 .. – 1 .. 57

-

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

24

4-8 .. 57

-

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

25

11-15 .. 57

- กิจกรรมวันลอยกระทง

กลุ่มบริหารทั่วไป

26

18-22 .. 57

-

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

27

25-29 .. 57

- กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

28

2-6 .57

- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

- หยุดวันพ่อแห่งชาติ

กลุ่มบริหารทั่วไป

29

9-13 .57

- หยุดวันรัฐธรรมนูญ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

30

16-20 .57

-

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

31

23-27 .57

- กิจกรรมกีฬาภายใน

- กิจกรรมวันคริสต์มาส

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

32

30 .57 –

5 .. 58

- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

กลุ่มบริหารทั่วไป

33

6-10 .. 58

- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กลุ่มบริหารทั่วไป

34

13-17 .. 58

- หยุดวันครู

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

35

20-24 .. 58

- งานประเพณีท้องถิ่น (งานนมัสการพระธาตุโพนทัน)

กลุ่มบริหารทั่วไป

36

27-31 .. 58

- กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

37

3-7 .. 58

-

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

38

10-14 .. 58

- กิจกรรมเดินทางไกล

- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

39

17-21 .. 58

-

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

40

24-28 .. 58

- สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2557

- ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

41

3-31 มี.. 58

- นักเรียนปิดภาคเรียน

- ครูลงเวลาปฏิบัติราชการ

- ประชุมสรุปงาน

- จัดทำสรุปรายงานประจำปี 2557 (SAR)

- ประชุมบุคลากร เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

- รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4

- ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6

- โครงการพัฒนาบุคลากร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารนโยบาย    และแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล