กลยุทธ์
กลยุทธ์
1. ยกระดับคุณภาพของผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและก้าวสู่สากล
2.ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้ทันสมัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและก้าวสู่สากล
3.ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและก้าวสู่สากล
4.ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
5.ส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
6.จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)
7.จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์