จุดมุ่งหมาย
จุดมุ่งหมาย
นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและก้าวสู่สากล