กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจันจิรา ขันเงิน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0853149735
อีเมล์ : khanngoenjaew@gmail.com