ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจันจิรา ขันเงิน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2