กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเบญจมาศ จันทะมาลา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนภาวรรณ มะโนรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0803770440
อีเมล์ : kimhabinna1@gmail.com