ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเบญจมาศ จันทะมาลา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนภาวรรณ มะโนรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3