กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายทัศน์ศิลป์ บุญรอด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวพิมพ์พัฒน์ ไชยโคตร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1