ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสุภาณี ผองขำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ