กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสาธิต ไทยเครือวัลย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางจิตรา ไทยเครือวัลย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1