ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสาธิต ไทยเครือวัลย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจิตรา ไทยเครือวัลย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1