ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียน ความมีวินัย ด้วยสมุดประจำตัวนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางจิตรา ไทยเครือวัลย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,20:12  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Project and Service Based Learning
ชื่ออาจารย์ : นางสุพรรณี นามบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,20:08  อ่าน 94 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมพ์พัฒน์ ไชยโคตร
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2564,23:31  อ่าน 118 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการปฏิบัติขลุ่ยเพียงออขั้นพื้นฐานด้วยปลอกสวมนิ้วตัวพยัญชนะชื่อโน๊ต
ชื่ออาจารย์ : นายสาธิต ไทยเครือวัลย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2564,23:23  อ่าน 92 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมด้านการบริหารและจัดการสถานศึกษา เรื่อง การบริหารสถานศึกษามีมาตรฐานด้านรูปแบบ 2PTW MODEL
ชื่ออาจารย์ : นายสุรพัฒน์ ชูชัยโตธนพัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2564,09:17  อ่าน 140 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์
ชื่ออาจารย์ : นางเบญจมาศ จันทะมาลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2564,22:02  อ่าน 129 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่องการสังเคราะห์แสง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนภาวรรณ มะโนรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2564,17:19  อ่าน 115 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดแบบฝึกทักษะการจับใจความสำคัญ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจันจิรา ขันเงิน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2564,18:10  อ่าน 80 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยโทประสาน ทองยอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2559,13:25  อ่าน 287 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวยุภาพร สิทธิมาตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2559,13:24  อ่าน 332 ครั้ง
รายละเอียด..